การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี