โรงเรียนบ้านหาดนาค เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนของสถานศึกษา วันที่ 17-19 สิงหาคม 65