สพฟ.เชียงใหม่ เขต 6 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ