สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ทำ MOU ร่วมขับเคลื่อน สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาทั้ง 12 เครือข่าย

วันที่ 27-2 มีนาคม 2566 นายพัฒนพงษ์ พวงทอง ผอ.สพป.ชม.6 มอบหมายให้นางฉายทอง ปงนวล พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ทองสิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.6 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายเอกนรินทร์ โงนมณี รองผอ.สพป.ชม.6 พร้อมด้วย นายนัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล นิติกร และทีมศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมแม่ยะ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายเอกนรินทร์ โงนมนี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนวิถีพุทธ พร้อมด้วยทีมศึกษานิเทศก์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายเอกนรินทร์ โงนมณี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาภายในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนวิถีพุทธ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดอบรมโครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนวิถีพุทธ

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online)

วันที่ 11-13 มีนาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ […]