พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการ ตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับสถานศึกษาเครือข่ายแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทองร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฎิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริตระหว่าง สพป.ชม.6 กับ สถานศึกาาเครือข่ายจอมทอง

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย อำเภอจอมทอง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการ ตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับสถานศึกษาเครือข่ายแม่สอย

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน อำเภอจอมทอง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการ ตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับสถานศึกษาเครือข่ายโมคคัลลาน

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โดย นายพัฒนพงศ์  พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับ งดรับ ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพัฒนพงศ์  พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และผู้อำนวยการทุกกลุ่ม/หน่วย สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นายนพพร  เดชชิต และนายเอกนรินทร์  โงนมณี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ประกาศนโยบายงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ภายใต้แนวคิด กระทรวงศึกษาธิการไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Corruption)