ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลฯและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง