ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา