ขอชื่อชนและแสดงความยินดี แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ขอชื่อชนและแสดงความยินดี แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญทอง และได้นำเสนอผลงานในระดับประเทศในหัวข้อ “Task Based Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร” ผ่านระบบ Teleconference Applications โปรแกรม Zoom