ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงาน ITAของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ปี 2566

21 สิงหาคม 2566 นางสาวเกษแก้ว  ปวนแดง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการตรวจ  และอ่านความถูกต้องของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ OIT ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้มีการดำเนินการที่ถูกต้อง และนำจุดบกพร่องไปพัฒนา และวางแผนการทำงานให้ดีขึ้น ณ ห้องประชุมแม่ยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่