การประกวดถอดบทเรียน (Best Practice) ผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบหมายให้นายวัลลภ โตวรานนท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานการถอดบทเรียน (Best Practice) ผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนคุณภาพ Stand Alone สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ผลการคัดเลือกปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนศรีจอมทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน มี 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกองแขก , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) , โรงเรียนบ้านแม่นาจร และโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย