ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2566

นายวัลลภ  โตวรานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้รับมอบหมายจากนายพัฒนพงศ์  พวงทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุมการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุมแม่ยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่