ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน

12 พฤษภาคม 2566  นายวัลลภ  โตวรานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  เพื่อการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านช่องทาง Youtube : OBEC Channel เป็นการประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่ 2  ณ ห้องประชุมแม่ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่