พิธีมอบทุนโครงการบุตรครูในสถานศึกษาโครงการตามพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2565พิธีมอบทุนโครงการบุตรครูในสถานศึกษา

10 พฤษภาคม 2566 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้รับเงินพระราชทาน โครงการบุตรครูในสถานศึกษาโครงการตามพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2565 จากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง สำหรับผู้รับทุนการศึกษาบุตรครูในสังกัดโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ นายเอกนรินทร์ โงนมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นายจักร พิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด นางชนากานต์ ทองเทศ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด  นางทองสุข ปิยะวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสุพิชญา แสนวิชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมวชิรธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่