ประชาสัมพันธ์ ด้วยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝากประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการทางการศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 3 และนานาชาติครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด (รายละเอียดตามแนบ)