ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนวัตกรรมทวิ/พหุภาษา (โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน) สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6