ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะให้โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาตร์ ใน 4 สาขาวิชา หากสนใจสมัครเข้าเรียนฯ รายละเอียดตามลิงค์