ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2565