การตรวจสุขภาพอนามัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565