กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่ของโรงเรียนบ้านหาดนาค