ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายเอกนรินทร์ โงนมณี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ITA ปีงบประมาณ 2565 เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ของโครงการโรงเรียนสุจริต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ คณะทำงานได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาการดำเนินการที่ผ่านมา และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับผลคะแนน ITA ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำ การดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย “No Gift Policy” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ