ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ภาคเหนือ

วันที่ 3-5 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้มอบหมายบุคลากรเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ภาคเหนือ จัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งทางโครงการได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ.มาเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมได้มอบนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ที่มาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตภาคเหนือ