สพป.เชียงใหม่ เขต 6 สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ใส่ใจความพอเพียง

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ใส่ใจความพอเพียง โดยได้ดำเนินโครงการสวนครัวพอเพียง ปลูกผักปลอดสาร ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความพอเพียง น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสร้างสวนพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว เน้นความพอเพียง