สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ชวนกันออกกำลังกายทุกวันพุธ

     วันพุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ นำโดยนายวัลลภ โตวรานนท์  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ เปิดกิจกรรมออกกำลังกายต้านภัยโควิด (Anti-COVID : AntiCorruption) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยให้บุคลากรในสังกัดได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ต้านภัยจาก   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙