โครงสร้างการบริหารโดยใช้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน (Area Based)