สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดนิเทศออนไลน์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว (กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 14 กันยายน 2564 ช่างบ่าย….นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ดำเนินกิจกรรมนิเทศออนไลน์ ผ่าน google Meet โรงเรียนบ้านทุ่งยาว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวัด ประเมินผลการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 จากการนิเทศพบว่าโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

  1. On hand คือการเตรียมใบงานให้กับนักเรียนครบทุกชั้น ครบทุกวิชา โดยมีการนัด รับ-ส่ง ทุก ๆ วันศุกร์ สำหรับเด็กที่อยู่ในชุมชน สำหรับนักเรียนที่อยู่ไกลนัดรับ – ส่ง เดือนละ 1 ครั้ง
  2. On air โดยใช้ DLTV การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  3. On line ครูจเะเปิดห้องสอนในแต่ละชั้น แต่จะมีเด็กเข้าเรียนไม่ครบ เนื่องจากเด็กบางคนไม่มีอุปกรณ์ จึงใช้ ใบงานเข้าประกอบ

สำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการประเมินผลจากการตรวจใบงานและประเมินผลตามสภาพจริง ขอชื่นชมและขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูในความตั้งใจปฏิบัติงานราชการตามบทบาทหน้าที่และร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษามา ณ โอกาสนี้