สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การนิเทศฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประชุมหารือจัดทำยุทธศาสตร์การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อหาแนวทางการนิเทศฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่หลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์และโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ณ ห้องประชุมสิริภูมิ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่