อบรมครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการเด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย

28 สิงหาคม 2566  นางสาวเกษแก้ว  ปวนแดง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการเด็กไทยวิถีใหม่  อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย ณ ห้องประชุมวชิรธาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่