กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ สัปดาห์ที่ 2 ฟาร์มรักกับดี ณ ปิยโปฎก