กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ ณ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ