ประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565