การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านขุนกลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Google meet เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปี) โดยมีผู้บริหาร นำโดย ผอ.พิเชษฐ์ แสนยาสมุทร คณะครูโรงเรียนบ้านขุนกลางร่วมจัดทำแผน ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 ณ. โรงเรียนบ้านขุนกลาง