โรงเรียนบ้านหาดนาค จัดแสดงกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565