ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมคณะออกตรวจติดตามงานก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด