ประชุมคณะกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565