คณะครูโรงเรียนบ้านบนนา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบเชื่อมโอนภาษา” ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา