ประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรุ้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ รว่มปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”