ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่สุจริต ระหว่าง ผอ.เขต กับ ผอ.โรงเรียน

อำเภอจอมทอง

อำเภอแม่แจ่ม

อำเภอกัลยาณิวัฒนา