วิสัยทัศน์

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ ให้สามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้าสู่สากล

พันธกิจ

1.บริหารจัดการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
2.ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.ให้โอกาสทางการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานแก่เด็กทุกคน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

              ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาโดยมีเป้าหมายหลักที่เป็นการพัฒนาทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยปฏิบัติในสถานศึกษา ทั้งนี้ได้กำหนดประเด็นของการพัฒนาไว้ 3 ส่วนประกอบด้วย

1.กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์

   เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ให้บรรลุเป้าหมายโดยนำกลยุทธ์การพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับใช้ 5 กลยุทธ์ดังนี้

  • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียรู้
  • กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนักในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒฯาเต็มตามศักภาพ
  • กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

2.จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กำหนดไว้เพื่อนเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการประเมินตามที่กำหนด และที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน กำหนดเป็นนโยบายในการให้การสนับสนุนในกรณีที่ภารกิจมีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกันในทุกระดับ

3.จุดเน้นพิเศษเพื่อการบริหารคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

   มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพิเศษ ดังนี้

  1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น
  2. พัฒนาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
  3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมรับการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  4. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ
  5. สร้างสรรค์อัตลักษณ์ของสถานศึกษาและนักเรียน เพื่อสนองตามความเหมาะสมและความสามารถ

   จากยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 3 ประเด็กหลักดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น ตั้งแต่กระยวนการจัดการศึกษาในกระแสโลกาภิวัฒน์ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ การบริหารคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป้าหมายการปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษที่ 2 กลยุทธ์และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วพบว่า ในทุกประเด็นต่างมีความสอดคล้องเชื่อมโยงในทุกกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดตามแผนภูมิ แสดความเชื่อมโยงของนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเสมอภาค

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล