สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อบรมความรู้ป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสพป.เชียงใหม่ เขต 6 อบรมความรู้ป้องกันการทุจริต

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายพัฒนพงศ์  พวงทอง  ผู้อำนวยกา […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เตือนผู้สมัครสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุแต่งตั้งได้

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุม Online ชี้แจงการเสริมสร้างความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายพัฒนพงศ์  พวงทอง  ผู้อำนวยการ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายพัฒนพงศ์  พวงทอง  ผู้อำนวยการ […]