สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องวินัย การรักษาวินัย และการธำรงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน์

สพป.เชียงใหม่ เขต 6การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2022)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.เชียงใ […]