พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับ สถานศึกษาเครือข่ายแม่นาจร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณ […]

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับ สถานศึกษาเครือข่ายกัลยานิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565

   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาค […]

พิธีลงนาม MOU การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริตและการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริต ระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับ สถานศึกษาเครือข่ายอินทนนท์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภ […]

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนสุจริตระหว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กับ สถานศึกษาเครือข่ายประจิมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภ […]

ประชุมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต และ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปี 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายเอกนรินทร์ โงนมณี รอง ผอ.สพป […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริตและการร่วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่าง ผอ.สพท. กับ ผอ.กลุ่ม

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการ ส […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)การปฏิบัติราชการ ตามประกาศเจตจำนงสุจริตและการร่วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่าง ผอ.สพท. กับ รอง ผอ.สพท

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.เชียงใ […]

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA Online สถานศึกษาและขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   วันที่ 17 กันยายน 2564 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รอง ผอ.สพ […]

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA Online สถานศึกษาและขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รอง ผอ.สพป.เ […]