สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษาประถมศึกษเชียงใหม่ เขต 6

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียง […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมเตรียมความพร้อมในการลงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ […]

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมติดป้ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในสถานที่ทำงาน เพื่อแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมชี้แจงการพัฒนาบุคลากรตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยกา […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าแถวเคารพธงชาติในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใ […]