ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่สุจริต ระหว่าง ผอ.เขต กับ รองผอ.เขต