โรงเรียนบ้านเนินวิทยาขอขอบคุณคณะกรรมการการนิเทศ ที่ให้คำชี้แนะต่างๆ