หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

 

 

เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันทางการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 

ลงทะเบียน การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันทางการเรียนรู้ (รุ่นที่ 1 วันที่  9  มีนาคม  2560 และรุ่นที่ 2 วันที่  10  มีนาคม  2560)

+++ ลงทะเบียน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559  วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559  ณ บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จำกัด ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  +++ 

+++ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณกรณีประสบภัย+++

+++แนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน นักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียน+++

+++การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่+++ +++ลงทะเบียนอบรม+++

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
15 กันยายน 2559 เรื่องการตรวจสอบการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04223/3859 
       เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุก
13 กันยายน 2559 เรื่อง การจััดสรรงบประมาณ2559งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)สำหรับโรงเรียนปกติภาคเรียนที่1/2559 เพิ่มเติม 
       เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ
9 กันยายน 2559 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงลประมาณ 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ที่ ศธ04223/ว3793 
       เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มเครือข่าย
9 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04223/3779 
       เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธนิมิตร
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ระหว่าง วันที่ 18-19 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือจากราชการจาก สพฐ.
 

ข่าวการศึกษา/ทั่วไป
 


ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com