หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

 คู่มือรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 - ศน.มณฑาทิพย์ ขันแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มาตรฐาน DLTV 
       มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
แบบสำรวจ เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 
       กดที่นี่เพิ่มประเมิน
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการนําสื่อนวัตกรรมไปใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skil l 
       กดที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการนําสื่อนวัตกรรมไปใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skil 
      กดที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมหลักสูตรการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง 22-23 พฤษภาคม 2558
1 พฤษภาคม 2558 นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ประจำปี 2558 ตามกรอบอ้างอิงมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป หรือ The Common European Framework of Reference for Language : CEFR ณ บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ E-office
 


หนังสือจากราชการจาก สพฐ.
 

ข่าวการศึกษา/ทั่วไป
 


ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com
 

คู่มือการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR