ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 15 กรกฎาคม 2563
2  ขอความร่วมมือแจ้งมาตราการในการรักษาความปลอดภัยพระบรมฉายาลักษณ์ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 15 กรกฎาคม 2563
3  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล ฯ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 15 กรกฎาคม 2563
4  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 15 กรกฎาคม 2563
5   แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว วันที่ 15 ก.ค. 63 (2) - น.ส.จิราพร ตายานะ 15 กรกฎาคม 2563
6  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว วันที่ 15 ก.ค. 63 - น.ส.จิราพร ตายานะ 15 กรกฎาคม 2563
7  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 14 กรกฎาคม 2563
8  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 14 กรกฎาคม 2563
9  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 13 กรกฎาคม 2563
10  ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 9 กรกฎาคม 2563
11  กองเลขานุการมูลนิธิครูของแผ่นดินประชาสัมพันธ์การบริการวัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัยไวรัส COVID-19 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 9 กรกฎาคม 2563
12  ขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 1 กรกฎาคม 2563
13  ประกาศโรงเรียนศรีจอมทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 1 กรกฎาคม 2563
14  ระบบการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 1 กรกฎาคม 2563
15  แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่10)ฯ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 29 มิถุนายน 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ