ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 18 กันยายน 2563
2  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 15 กันยายน 2563
3  ประชาสัมพันธ์การเสนอผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาเชิดชูเกียรติเป็น "เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี 2563" - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 15 กันยายน 2563
4  E- Book คู่มือความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - น.ส.จิราพร ตายานะ 11 กันยายน 2563
5  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2563 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 11 กันยายน 2563
6  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 3 กันยายน 2563
7  รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน สิงหาคม 2563 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 2 กันยายน 2563
8  ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ (กรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 63 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 1 กันยายน 2563
9  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 28 สิงหาคม 2563
10  การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 25 สิงหาคม 2563
11  แจ้งรับบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 14 ส.ค.63 - น.ส.จิราพร ตายานะ 14 สิงหาคม 2563
12  ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการ “เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน” - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 13 สิงหาคม 2563
13  ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 13 สิงหาคม 2563
14  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 11 สิงหาคม 2563
15  โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 11 สิงหาคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ