ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จังหวัดเชียงใหม่แจ้งปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 มีนาคม 2563
2  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 มีนาคม 2563
3  วันป่าชายเลนแห่งชาติ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 มีนาคม 2563
4  ประกาศโรงเรียนศรีจอมทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนศรีจอมทอง สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 มีนาคม 2563
5  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ขอหยุดให้บริการ One Stop Sevice ชั่วคราว - นายชาญชัย แสงกร 26 มีนาคม 2563
6  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานปศุสัตว์โอเคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 25 มีนาคม 2563
7  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด - น.ส.จิราพร ตายานะ 24 มีนาคม 2563
8  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติคเชื้อไวรัสโครโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019(COVID - 19)) จังหวัดเชียงใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 23 มีนาคม 2563
9  การรับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 23 มีนาคม 2563
10  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 20 มีนาคม 2563
11  การตรวจคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 18 มีนาคม 2563
12  การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 18 มีนาคม 2563
13  ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สอย เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - นายชาญชัย แสงกร 17 มีนาคม 2563
14  โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 มีนาคม 2563
15  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(รอบที่2) - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มีนาคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ