ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 13 กรกฎาคม 2563
2  ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 9 กรกฎาคม 2563
3  กองเลขานุการมูลนิธิครูของแผ่นดินประชาสัมพันธ์การบริการวัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัยไวรัส COVID-19 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 9 กรกฎาคม 2563
4  ขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 1 กรกฎาคม 2563
5  ประกาศโรงเรียนศรีจอมทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 1 กรกฎาคม 2563
6  ระบบการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 1 กรกฎาคม 2563
7  แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่10)ฯ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 29 มิถุนายน 2563
8  การย้ายสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 29 มิถุนายน 2563
9  สพฐ.แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศผลการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 29 มิถุนายน 2563
10  การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๕ - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 23 มิถุนายน 2563
11  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราาชการ ตำแหน่งครูผู้สอน - น.ส.จิราพร ตายานะ 17 มิถุนายน 2563
12  ประกาศโรงเรียนศรีจอมทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมมาณ พ.ศ. 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มิถุนายน 2563
13  ข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มิถุนายน 2563
14  มาตรการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มิถุนายน 2563
15  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มิถุนายน 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ