ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)รุ่นที่ 7 - น.ส.จิราพร ตายานะ 13 ธันวาคม 2562
2  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท - น.ส.จิราพร ตายานะ 13 ธันวาคม 2562
3  ประชาสัมพันธ์การประกวด และรับสมัครวงดนตรีสริง(เพลงไทย) - นายชาญชัย แสงกร 11 ธันวาคม 2562
4  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว วันที่ 4 ธันวาคม .62 - น.ส.จิราพร ตายานะ 6 ธันวาคม 2562
5  ประเด็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 3 ธันวาคม 2562
6  แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษกจังหวัดเชียงใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 3 ธันวาคม 2562
7  การเปิดรับโครงการขอรับการจดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบปรระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 พฤศจิกายน 2562
8  การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 พฤศจิกายน 2562
9  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 พฤศจิกายน 2562
10  การติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 พฤศจิกายน 2562
11  ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 พฤศจิกายน 2562
12  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย:ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 พฤศจิกายน 2562
13  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ - น.ส.จิราพร ตายานะ 27 พฤศจิกายน 2562
14  ประชาสัมพันธ์ โครงการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ - น.ส.จิราพร ตายานะ 27 พฤศจิกายน 2562
15  ประชาสัมพันธ์เปิดรับจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2563 - นายชาญชัย แสงกร 27 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ