[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  
รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
tel
หน้าที่
นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.ชม.6 CEO
นายแสวง ด้วงทรง รอง ผอ.สพป.ชม.6 กรรมการ
นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชม.6 กรรมการ
นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รอง ผอ.สพป.ชม.6 กรรมการ
นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.ชม.6 กรรมการ
นางสาววณีรัตน์ แย้มพราม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ
นายประสิทธิ์ นาคมูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
นายปรีดา พรหมดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
นางทองสุข ปิยะวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน กรรมการ
นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
นางสาวเรณู อุดรชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
นางสุภัค อุ่นตา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 0910780734 กรรมการเลขานุการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

  • 1 : CEO
  • 2 : CKO
  • 3 : กรรมการ
  • 4 : กรรมการเลขานุการ
  • 5 : กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
  • 6 : พนักงานราชการ
  • 7 : บุคลากรทางการศึกษา