เว็บไซต์โรงเรียนในโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

 
โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง I โรงเรียนบ้านบนนา I โรงเรียนบ้านขุนแปะ I โรงเรียนบ้านจันทร์ I โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม I โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา

โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน

              ตาม ที่ได้รับการประสานจากโรงเรียนในสังกัดมีความสนใจที่เข้าร่วมดำเนินการเป็น ภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนกิจกรรม แผนการเรียนรู้ แนวการจัดการเรียนการสอนต่างๆ กับทางมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนาผ่านโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวภายใต้ชื่อโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการ ศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน มีโรงเรียนแจ้งความจำนงเข้าร่วมเป็นโครงการ จำนวน ๘ แห่ง ในการนี้ได้รับการประสานงานแจ้งในเบื้องต้นรับโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม โครงการและกำหนดดำเนินพัฒนาในกิจกรรมแรก OPEN EYES เปิดวิสัยทัศน์และมุมมองในการพัฒนา ของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ ๒ ปีที่ ๑ ระยะที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ เข้ารับการอบรมในกิจกรรมขั้นที่ ๒ CHANGE AGENT ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนรวมทั้ง การแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการสร้างหน่วยการเรียนรู้ ในรุ่นที่ ๑ กำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๖ กันยายน ๒๕๕๗  

              โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมยืนยันที่จะเข้าร่วมโครงการต่อไป เดิมมีจำนวน ๗ แห่ง และขอเพิ่มเป็น ๘ แห่ง ดังนี้

            ๑. โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง          ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

               ๒. โรงเรียนบ้านจันทร์                  ตำบลวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 

               ๓. โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด           ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่

               ๔. โรงเรียนบ้านบนนา                  ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่

               ๕. โรงเรียนบ้านขุนแปะ                ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่

               ๖. โรงเรียนบ้านขุนกลาง                ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่

            ๗. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม        ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

               ๘. โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา         ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

             

          ใน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ จัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมยัง คงเหลือไม่ได้รับการอบรม จำนวน ๘๕ คน ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   วิทยากรจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เป็นหน่วยปฏิบัติการของโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาวะ และศูนย์วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม