: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ข้อสอบ pre o-net ปี .. สอง ห้า ห้า เก้า

  แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)

  คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  ข้อสอบ O-NET ปี 48-53 ป.6 และ ม.6 ให้โรงเรียนฝึกทำ นะคับ

  แนะนำ!!! เวปไซด์ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ของกระทรวงศึกษาธิการเปิดกว้าง ให้ทุกระดับ เข้าเรียนรู้ ครู ผู้เรียน ผู้สนใจ project . play & learn

  แนวทางกลวิธีและสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นประจำวัน การจัดการเรียนการสอนทวิภาษา(ภาษาไทย-ท้องถิ่น)

  รวมคู่มือยกระดับ รายวิชาฯ

  ชุดพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นป.3 และป.6ฉบับจริง

  คู่มือบริหารจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฉบับที่สอง ร.ร. สามารถนำไปใช้ในการบูรณา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้นะครับ

  คู่มือการดำเนินงาน ตามโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจในการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป